Waka

UNODC, USAID/Winrok we Türkmenistan Howpsuz migrasiýa we adam söwdasynyň we beýleki transmilli guramaçylykly jenaýatlaryň öňüni almaga gönükdirilen “Adalat üçin bilim” başlangyjynyň gurallarynyň girizilmegini ara alyp maslahatlaşýarlar

30 June 2021

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz