11 Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly şäherler we Ilatly ýerler

Açyklygy, howsuzlygy, ýaşaýşa ukyplylygy we şäherleriň we ilatly ýerleriň ekologiki durnuklygyny üpjün etmek.

11
Düzümleri
UNDP
UNECE
UNESCO
UNFPA
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
Core funds
GEF
European Commission
Government cost-sharing
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
Ministry of health and medical industry
Academy of science
Ministry of energy
Ministry of agriculture and water rescourses
Hakimlik
Ministry of agriculture and environment protection
Ministry of education
Ministry of Defense
Committee on environment protection and land resouces
Hakimlik of Turkmenbashy city

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri