BMG-niň Ösüş maksatnamasy uzak aralykdan wirtual okuw sapagyny açýar

Türkmen we rus dillerindäki sapaklar interneti ulanmagyň esaslaryny, e-poçtany açmagy we onuň bilen işlemegi, “Word”, “Skype” programmalarynda işlemegi, şeýle hem iş temasy, rezýume ýazmagy, iş gözlemegi we iş bilen üpjünçilik boýunça maslahaty öz içine alýar.

Mowzuklar ykjam programma düzmek, web sahypany döretmek we maglumat tehnologiýalary boýunça beýleki çözgütler, wirtual onlaýn sowatlylyk synpy ýaly has çylşyrymly mowzuklar bilen kem-kemden iş salşyp başlar. BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň web sahypasynda Ýaponiýanyň Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän sebitleýin ýaşlar taslamasynyň çäginde birnäçe sapagyň işlenilip düzülendigi aýdylýar.

Sapaklar meýletin esasda zehinli türkmen ýaşlary tarapyndan döredilýär. Bu topara daşary ýurt uniwersitetleriniň talyplary, “Women-Tech” toparynyň, şeýle hem “Google Developer Group” wekilleri we beýlekiler girýär. Bu tapgyrda tekst görnüşindäki birnäçe sapak işlenip düzüldi we geljekde wideo sapaklaryny taýýarlamak meýilleşdirilýär.

Wirtual synp döretmek pikiri COVID-19 bilen baglanyşykly meselä jogap hökmünde ýüze çykdy. Bu başlangyç ýaşlara iş gözlemek we iş tapmak üçin onlaýn çeşmeleri ulanmak endiklerini ýokarlandyrmaga kömek eder, bu bolsa, öz gezeginde, ýaşlaryň häzirki wagtda internet ulanmagyň başarnyklary we ukyplary gaty talap edilýän zähmet bazarynda bäsdeşlige ukyply bolmagyna ýardam berer. Bu taslamanyň çäginde ýaşlary öwrenmäge we bilimlerini jemgyýetlerdäki deň-duşlary bilen paýlaşmaga höweslendirmek üçin, ýaryş geçirmek meýilleşdirilýär. Ýeňijilere baýraklar, şeýle hem okuw mümkinçilikleri, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklara we taslama tarapyndan gurnalan çärelere gatnaşmak üçin mümkinçilikler berler.

(name) çap edilen
UNDP
(name) hyzmatdaşlykda neşir edilen
Government of Japan