Tabşyryşygyň soňky güni

18 April 2021

Iş orunlar

IOM

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna migrasiýa maglumatlaryny ýygnamakda, derňemekde we ulanmakda ýardam etjek esasy mümkinçilikleri kesgitlemek üçin zerurlyklary ýüze çykarmak işlerini ýerine ýetirjek halkara hukuk geňeşçisi/hünärmen