Author
Aýdaý Kurmanowa
UNEP
Merkezi Aziýa boýunça sebitara bölüminiň ýolbaşçysy
Hanym Aýdaý Kurmanowa öz kärini Almatydaky Merkezi Aziýa Edarasynyň ýolbaşçysy hökmünde 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 2-ne başlady. Onuň durnukly ösüş ugrunda 21 ýyl tejribesi bar. BMG-niň daşky gurşaw baradaky maksatnamasynda işläp başlamazdan ozal ol Gyrgyzystan Respubliksaynyň Ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet boýunça sekretary wezipesinde bäş ýyl işledi. Onuň hünäri boýunça esasy ugurlary, durnukly ykdysady ösüş ugrunda syýasatlary taslamak we durmuşa geçirmek. Ol ýaşyl ykdysadyýet, elektron dolandyryş, kiçi we orta kärhana boýunça strategiki resminamalary taýýarlady. Ol Gyrgyzystan Respublikasynda Durnukly ösüş maksatlaryny millileşdirmek üçin alnyp barylan işlere ýolbaşçylyk etdi. Hanym Kurmanowa Gyrgyzystan Respublikasynyň Mejlisi bilen ykdysady ösüşini we işewürlik gurşawyny gowulandyrmak boýunça kanun taslamalaryny öňe sürip hyzmatdaşlyk etdi. Ol Ýaponiýanyň Halkara Uniwersitetinden ykdysady ösüş ugrunda, şeýle hem Gyrgyzystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Dolandyryş akademiýasyndan döwlet dolandyryşy boýunça magistr derejesini eýe boldy.
Aidai Kurmanova
Author
Aýna Seýitliýewa
UNFPA
Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň wekiliniň kömekçisi
Hanym Seýitliýewa Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamynda meýilnama ýolbaşçylyk etmek boýunça on sekiz ýyl tejribeli halkara ösüş ussady. Soňky 12 ýylda hanym Seýitliýewa Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynda köpugurly meýilnama ussady hökmünde durmuş ösüşi, aragatnaşyk we ýaşlar ýaly ugurlardaky meýilnamalara ýolbaşçylyk etdi, şeýle hem hyzmatdaşlyk ugrunda we çeşmeleri ulanmak boýunça alnyp barylýan işler bilen meşgullandy. Ol Birleşen Milletler Guramasynda, ilkinji wezipesinde (2001-2006) Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň wagyz we aragatnaşyk işlerini dolandyrdy.
Hanym Seýitliýewa Londonda (BK) Ykdysadyýet we Syýasat Ylymlary Mekdebini tamamlady (2006-2007). Ol Media we Aragatnaşyk Ylymlarynyň ussady derejesine eýedir. Ol Beýik Britaniýanyň Chevening talyp haky meýilnamasynyň uçurymy bolup durýar. Mundan başga-da, onuň Türkmen Döwlet Uniwersitetinden Dünýä Ykdysadyýeti we Halkara Gatnaşyklar ugry boýunça diplomy bar.
Aýna Seýitliýewa
Author
Azat Atajanow
IOM
Türkmenistanda Halkara Migrasiýa Guramasynyň ýolbaşçysy

Jenap Atajanowyň 20 ýyldan gowrak tejribesi bolup, ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, BMG-niň Ilat gaznasynda, BMG-niň Ösüş maksatnamasynda, şeýle hem BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky Müdiriýetinde işledi. Onuň adam hukuklary, demokratik dolandyryş, ilat we ösüş, şeýle hem adam söwdasy ýaly ugurlarda ussatlyk derejesi bar. Ol Kiýew şäheriniň döwlet uniwersitetinden Halkara gatnaşyklary ugry boýunça, şeýle hem Missuri ştatynyň Kolumbiýa şäheriniň uniwersitetinden syýasaty öwreniş ýaly ugurlar boýunça magistr derejesine eýedir.
IOM Head
Author
Çary Atayew
UNODC
Türkmenistanda BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk barada Müdiriýetiniň ýolbaşçysy
Jenap Ataýewyň hukuk goraýjy edaralarynda 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolup, ol Türkmenistanda neşe serişdeleri we jenaýatçylygyň öňüni almak bilen baglanyşykly meseleler boýunça hünärmen bolup durýar. Ol BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky Müdiriýetinde 1996-njy ýylda işläp başlady, ondan öň ol BMG-niň Ösüş maksatnamasynda (Bütindünýä gaznasy) işledi. Ol Russiýa döwletiniň D. Mendeleýew adyndaky Himiýa tehnologiýalary uniwersitetiniň diplomyna eýedir, mundan başga-da ol Nýu Ýork şäherinde Jon Jeý adyndaky Jenaýatçylyk kazyýeti kolledžynda ylmy-barlag işlerini geçirdi.
Chary Atayev
Author
Jan-Peter Olters
World Bank
Täjigistan we Türkmenistan boýunça Bütindünýä bankynyň sebitleýin dolandyryjysy
Jenap Olters bu wezipesinden öň, Bütindünýä bankynda (Özbegistan, Germaniýa, Kosowo, Montenegro), Halkara pul gaznasynda (ABŞ, Albaniýa), Bütindünýä ykdysady aragatnaşyklar guramasynda we “Badische Zeitung” gazetinde dürli wezipelerde işledi. Ol Kanadanyň MakJil uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça doktorlyk derejesine, Wiskonsin uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça magistr derejesine, şeýle hem Albert Lýudwig uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça bakalawr derejesine eýedir.
Jan-Peter Olters Country Manager for Turkmenistan and Tajikistan
Author
Oktawian Biwol
UNDRR
Birleşen milletler guramasynyň Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek boýunça edarasynyň Ýewropadaky sebitleýin bölüminiň ýolbaşçysy
Jenap Oktawian Biwol Halkara ösüş we dolandyryş, saglygy goraýyş, bilim we durmuş goragy ulgamlarynda durnuklylygy ýola goýmak babatynda 25 ýyllyk tejribesi bar. Şeýle hem, ol betbagtçylyga taýýarlyk we jogap bermek ugrunda dürli wezipelerde işledi. Bu wezipä bellenmezden ozal ol ÝUNICEF-iň dürli wezipelerinde ýolbaşçy bolup işledi, Bolgariýada we Laos Halk demokratik respublikasynda ÝUNICEF-iň wekili, şol sanda hem Ýewropa Bileleşiginiň guramalary bilen hyzmatdaşlyk ugrunda alnyp barylýan işlere jogapkär bolup ÝUNICEF-iň Brýusseldäki Ýewropa Bileleşiginiň guramalary bilen aragatnaşyklar bölüminiň müdiriniň orunbasary hökmünde işledi.
Ol Birleşen milletler guramasynda iş tejribesi 1995-nji ýylda başlady; şol wagt ol Moldowada ÝUNICEF-iň saglyk bölüminiň işgäri hökmünde işledi. Soňra jenap Biwol UNICEF bilen, şol sanda Saud Arabystanyň Aýlag sebitindäki ofisinde, Gazagystandaky Astana ofisine ýolbaşçy hökmünde we Ženewadaky Ýewropa we Merkezi Aziýa sebit bölüminde saglygy goraýyş ulgamy we syýasat boýunça sebit geňeşçisi hökmünde işledi.
Jenap Biwol Moldowa Respublikasynyň raýaty bolup, ol lukmançylyk boýunça doktorlyk derejesine eýe.
Octavian Bivol
Author
Ryzsard Komenda
OHCHR
BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginiň (OHCHR) wekili
Ol sülçi bolup, Ottawa şäheriniň uniwersitetinden adamyň halkara hukuklary ugry boýunça magistr derejesine we Gdansk şäheriniň uniwersitetinden hukukşynaslyk ugry boýunça magistr derejesine eýe. Soňky 20 ýylyň dowamynda, ol BMG-niň Russiýadaky bölüminde, Kanadanyň Gyzyl haç jemgyýetinde, BMG-niň Zenanlaryň hukuklary boýunça edarasynda, Kanadanyň Daşary işler ministrliginde, Kanadanyň Halkara ösüş gullugynda, BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginde we BMG-niň ýaraşdyryjy güýçlerinde işledi.
Ryzsard Komenda OHCHR Representative Turkmenistan