Author
Ayna Seyitliyeva
UNFPA
Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň wekiliniň kömekçisi
Aýna Türkmenistandaky Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamynda programma dolandyrmak boyunça on sekiz ýyl tejribeli halkara ösüş ussady bolup durýar. Soňky 12 ýylda Aýna Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynda köpugurly meýilnama ussady hökmünde sosial ösüşe, aragatnaşyga we ýaşlara degişli meýilnamalara ýolbaşçylyk etdi hem-de hyzmatdaşlyk we resurslary ulnamak baradaky işler bilen meşgullandy. Birleşen Milletler Guramasynda irki karýerasynda (2001-2006) ol Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasy bilen wagyz we aragatnaşyk işlerini geçirdi.
Aýna Londonda (BK) Ykdysadyýet we Syýasat Ylymlary Mekdebini tamamlady (2006-2007). Ol Media we Aragatnaşyk Ylymlarynyň ussady derejesini gazandy. Ol BK Chevening Scholarship meýilnamasynyň uçurymy bolup durýar. Ol hem Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Dünýä Ykdysadyýeti we Halakara Gatnaşyklar ugry boýunça okap diplom aldy.
Ayna Seyitliyeva
Author
Azat Atajanov
IOM
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Türkmenistandaky ofisiň başlygy

Azadyň 20 ýyldan gowrak tejribesi bolup, ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, BMG-niň Ilat gaznasynda, BMG-niň Ösüş maksatnamasynda hem-de BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyga garşy göreşmek guramasynda işledi. Ol adam hukuklary, demokratik dolandyryş, ilat we ösüş, şeýle-de adam söwdasy ýaly ugurlara ýöriteleşýär. Ol Kiýew şäheriniň döwlet uniwersitetinden halkara gatnaşyklary ugry boýunça hem-de Missuri ştatynyň Kolumbiýa şäheriniň uniwersitetinden syýasaty öwreniş ugry boýunça magistr derejesine eýe.
IOM Head
Author
Chary Atayev
UNODC
BMG-niň neşe serişdeleri we jenaýatçylyk barada müdirligiň jogapkär işgäri
Onuň hukuk goraýjy edaralarynda 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolup, ol Türkmenistanda neşe serişdeleri we jenaýatçylyklaryň öňüni almak bilen baglanyşykly meseleler boýunça hünärmen. Ol BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyga garşy göreşmek guramasynda 1996-njy ýylda işläp başlady, ondan öň bolsa BMG-niň Ösüş maksatnamasynda (Bütindünýä gaznasy) işledi. Ol Russiýanyň D. Mendeleýew adyndaky Himiýa tehnologiýalary uniwersitetiniň diplomyna eýe boldy we Nýu Ýork şäherinde Jon Jeý adyndaky Jenaýatçylyk kazyýeti kollejinde ylmy-barlag işlerini geçirdi.
Chary Atayev
Author
Jan-Peter Olters
World Bank
Täjigistan we Türkmenistan boýunça Bütindünýä bankynyň sebitleýin dolandyryjysy
Bu wezipesinden öň, ol Bütindünýä bankynda (Özbegistan, Germaniýa, Kosowo, Montenegro), Halkara pul gaznasynda (ABŞ, Albaniýa), Bütindünýä ykdysady işleri guramasynda we “Badische Zeitung” gazetinde dürli wezipelerde işledi. Ol Kanadanyň MakJil uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça doktorlyk derejesine, Wiskonsin uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça magistr derejesine hem-de Albert Lýudwig uniwersitetinden ykdysadyýet ugry boýunça bakalawr derejesine eýe.
Jan-Peter Olters Country Manager for Turkmenistan and Tajikistan
Author
Oktawian Biwol
UNDRR
Birleşen milletler guramasynyň Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek boýunça edarasynyň Ýewropadaky sebit bölüminiň başlygy
Jenap Oktawian Biwol Halkara ösüş we dolandyryş, saglygy goraýyş, bilim we durmuş goragy ulgamlarynda durnuklylygy ýola goýmak babatynda 25 ýyllyk tejribesi bar. Şeýle hem, ol betbagtçylyga taýýarlyk we jogap bermek ugrunda dürli wezipelerde işledi. Bu wezipä bellenmezden ozal, Bolgariýada we Laos Halk demokratik respublikasynda UNICEF-iň wekili hökmünde, şol sanda UNICEF-iň Brýusseldäki Ýewropa Bileleşiginiň guramalary bilen gatnaşyklar bölüminiň müdiriniň orunbasary bolup işledi we şol ýerde Ýewropa Bileleşiginiň guramalary bilen hyzmatdaşlyga jogapkär boldy.
Birleşen milletler guramasynda iş tejribesi 1995-nji ýylda başlandy; şol wagt ol UNICEF-iň Moldowadaky ofisine saglyk bölüminiň işgäri hökmünde goşuldy. Soňra jenap Biwol UNICEF bilen, şol sanda Saud Arabystanyň Aýlag sebitindäki ofisinde, Gazagystandaky Astana ofisine ýolbaşçy hökmünde we Ženewadaky Ýewropa we Merkezi Aziýa sebit bölüminde saglygy goraýyş ulgamy we syýasat boýunça sebit geňeşçisi hökmünde işledi.
Jenap Biwol Moldowa Respublikasynyň raýaty bolup, ol lukmançylyk boýunça doktorlyk derejesine eýe.
Octavian Bivol
Author
Paulina Karwowska
BSGG
Ýurt boýunça Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy ofisiniň başlygy
Türkmenistana işe bellenmeginden öň, ol Polşada Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy ofisiniň başlygy hökmünde 15 ýyldan gowrak işledi. Doktor Paulina Karwowska Warşawanyň Lukmançylyk akademiýasyndan lukmançylyk ugrundan derejä hem-de Krakow şäherindäki Ýagellon uniwersitetinden jemgyýetçilik saglygy ugrundan magistr derejesine eýe. Şeýle-de, ol Polşanyň Warşawa şäheriniň Jemgyýetçilik saglygy boýunça milli institutyndan lukmançylyk ugry boýunça doktorlyk derejesine eýe.
Paulina Karwowska
Author
Ryzsard Komenda
OHCHR
BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginiň (OHCHR) wekili
Ol sülçi bolup, Ottawa şäheriniň uniwersitetinden adamyň halkara hukuklary ugry boýunça magistr derejesine we Gdansk şäheriniň uniwersitetinden hukukşynaslyk ugry boýunça magistr derejesine eýe. Soňky 20 ýylyň dowamynda, ol BMG-niň Russiýadaky bölüminde, Kanadanyň Gyzyl haç jemgyýetinde, BMG-niň Zenanlaryň hukuklary boýunça edarasynda, Kanadanyň Daşary işler ministrliginde, Kanadanyň Halkara ösüş gullugynda, BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginde we BMG-niň ýaraşdyryjy güýçlerinde işledi.
Ryzsard Komenda OHCHR Representative Turkmenistan