Halkara migrasiýa guramasy ynsanperwer we tertipleşdirilen migrasiýanyň migrantlara we jemgyýete peýda getirýändigi baradaky ýörelgä eýerýär. Migrasiýa boýunça öňdebaryjy halkara guramasy hökmünde, halkara jemgyýetçiligi boýunça özüniň hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar.
BMG-nyň Ösüş maksatnamasy 170-e golaý ýurtda işläp, garyplygy ýok etmek, deňsizligiň ähli görnüşlerini azaltmak we ýurtlarda öňegidişlikler üçin ähli mümkinçilikleri döretmek ugrunda edilýän tagallalary berkitmek ýaly pudaklarda ýurtlara ýardam berýär.
BMG-niň Gorag we howpsuzlyk boýunça bölümi BMG-niň maksatnamalarynyň bütin dünýä ýaýradylmagyny üpjün etmek ugrunda ýokary derejeli gorag we howpsuzlyk hyzmatlaryny üpjün edýär.
BMG-niň Ilat gaznasy islenilmeýän göwreliligiň ýok bolan, islendik çaga dogruşyň howpsuz bolan, her ýaş şahsyň potensialynyň ýokary bolan dünýäsini döretmek boýunça BMG-niň öňdebaryjy gullugy bolup hyzmat edýär. BMG-niň Ilat gaznasy 155 sany ýurtda millionlarça zenan we ýaş erkek üçin işleýär.
BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) öz işini 190 sany ýurtda alyp barýar, onuň wezipesi ähli çagalary ýeterlik üns bilen üpjün etmekden we ähli çagalaryň öz potensialyny doly derejede durmuşa geçirmäge bolan hukugyny kepillendirmekden ybarat.
BMG-niň neşe serişdeleri we jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça bütin dünýäde öňdebaryjy gurama. BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyga garşy göreşmek guramasy ýerli bölümçeleriň uly torunyň üsti bilen dünýäniň ähli sebitlerinde işleýär.
Bütindünýä bank guramasy 189 sany agza döwletden ybarat bolup, onda 170-den gowrak döwletiň raýatlary işleýär, ýeke-täk bütindünýä hyzmatdaşlygyny alyp barýar: ösýän döwletlerde garyplygy azaltmak we abadançylygy ýokarlandyrmak boýunça durnukly çözgütleri bilen baglanyşykly bäş sany gurama işleýär.