Türkmenistanda Birleşen Milletler guramasy

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine 1992-nji ýylyň mart aýynyň 2-ne täze Garaşsyz döwlet hökmünde girdi. Şondan bäri BMG Durnukly ösüş maksatlaryna (DÖM) jogapkär bolup duran milli ileri tutulýan ugurlara ýetmek üçin Türkmenistana goldaw berýär. BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy Hökümetiň ösüş babatyndaky üç sany strategik ugrunda ileri tutýan ägirt uly tagallalary boýunça BMG-niň strategiki hereketlerini kesgitlemek we ol ugurda ylalaşyga gelmek üçin Hökümet bilen maslahatlaşyp BMG-niň ýurt boýunça toparyna ýolbaşçylyk edýär: adamlaryň gyzyklanmalaryna gönükdirilen dolandyryş we kanunyň hökmürowanlygy; inklýuziw, ýaşyl we durnukly ykdysady ösüş; BMG-niň 2021-2025-nji ýyllar üçin Durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň täze çarçuwaly Maksatnamasynda kesgitlenen ýokary hilli, inklýuziw we elýeter saglyk, bilim we durmuş goragy. BMG-niň agentlikleri öz alyp barýan işlerini bilelikdäki döredilen Netijeler boýunça toparlarynyň çäginde bilelikdäki iş meýilnamalar arkaly utgaşdyrýarlar.

Young people celebrating the opening of the new United Nations House in Ashgabat, Turkmenistan.
Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde Birleşen milletler guramasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşýan ýaşlar.

Esasy wakalar

  1. Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllar üçin BMG-niň Durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna gol çekdi we Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin özara strategiki gatnaşyga ýol açdy.
  2. Türkmenistan Hökümeti Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Türkmenistanda ýiti ýokanç kesel pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasyny we BSGG-niň goldawy bilen Ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygynyň we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasyny işläp düzdi we kabul etdi we bu iň ýokary derejede tassyklandy.
  3. Türkmenistanyň hökümeti we BMG, Türkmenistanyň hökümeti bilen adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygy we çäreleri görmek boýunça hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek boýunça Memorandumyna gol çekmek bilen bilelikdäki Milli Hereket meýilnamasy arkaly milli derejede taýýarlygy ýokarlandyrmak we betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak ýaly ugurlarda alnyp barylýan işleri pugtalandyrdylar.
  4. BMG-niň goldawy bilen işlenip düzülen 2021-2025-nji ýyllar üçin Jyns deňligi boýunça ikinji Milli hereket Meýilnamasy Hökümet tarapyndan tassyklandy we gol çekildi.
  5. BMG we Türkmenistan DÖM bilen bir hatarda inklýuziw ýokary hilli jemgyýetçilik hyzmatlarynyň milli nusgasyny döretmek arkaly Türkmenistanda durmuş hyzmatlaryny ýokarlandyrmak maksady bilen bilelikdäki ilkinji iki ýyllyk Maksatnamasyny başlady. Bilelikdäki Maksatnamanyň esasy maksady gowşak toparlaryň mätäçliklerini aradan aýyrmak; milli kanunçylyk we kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny gözden geçirmek we ýokarlandyrmak, şeýle hem jemgyýetçilik esasynda täze durmuş hyzmatlary ulgamyny ornaşdyrmak üçin institusion mehanizmleri döretmek; we ýurduň jemgyýetçilik we durmuş hyzmat işini pugtalandyrmak.
  6. Hökümet we BMG Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi bilen düşünişmek boýunça Memorandumynyň çäginde DÖM-nyň durmuşa geçirilmegini maliýeleşdirmek boýunça, şeýle hem tejribe we pikir alyşmak üçin sebitleýin platforma hökmünde hereket edýän toplumlaýyn Milli maliýe mehanizmleriniň orny barada öndürijilikli gepleşikleri dowam etdirýärler.

Durnukly ösüşüň maksatlary Türkmenistanda

Durnukly Ösüş Maksatlary global derejede garyplygy ýok edip, ýer ýüzüniň daşky gurşawyny gorap we ähli ýerde adamlaryň parahatçylykda we abadançylykda ýaşamagyny üpjün etmek üçin işleri geçirmäge çagyrýar. Bu bolsa BMG-nyň Türkmenistandaky maksatlary bolup durýar.