Young people celebrating the opening of the new United Nations House in Ashgabat, Turkmenistan.

Türkmenistanda Birleşen Milletler guramasy

Young people celebrating the opening of the new United Nations House in Ashgabat, Turkmenistan.
Surat: © UN Photo/Amanda Voisard

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine 1992-nji ýylyň mart aýynyň 2-ne täze Garaşsyz döwlet hökmünde girdi. Şondan bäri BMG Durnukly ösüş maksatlaryna (DÖM) jogapkär bolup duran milli ileri tutulýan ugurlara ýetmek üçin Türkmenistana goldaw berýär. BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy Hökümetiň ösüş babatyndaky üç sany strategik ugrunda ileri tutýan ägirt uly tagallalary boýunça BMG-niň strategiki hereketlerini kesgitlemek we ol ugurda ylalaşyga gelmek üçin Hökümet bilen maslahatlaşyp BMG-niň ýurt boýunça toparyna ýolbaşçylyk edýär: adamlaryň gyzyklanmalaryna gönükdirilen dolandyryş we kanunyň hökmürowanlygy; inklýuziw, ýaşyl we durnukly ykdysady ösüş; BMG-niň 2021-2025-nji ýyllar üçin Durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň täze çarçuwaly Maksatnamasynda kesgitlenen ýokary hilli, inklýuziw we elýeter saglyk, bilim we durmuş goragy. BMG-niň agentlikleri öz alyp barýan işlerini bilelikdäki döredilen Netijeler boýunça toparlarynyň çäginde bilelikdäki iş meýilnamalar arkaly utgaşdyrýarlar.

Young people celebrating the opening of the new United Nations House in Ashgabat, Turkmenistan.
Gol: Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde Birleşen milletler guramasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşýan ýaşlar.
Surat: © UN Photo/Amanda Voisard

Esasy wakalar

Ýetilen sepgitler

Durnukly ösüşüň maksatlary Türkmenistanda

Durnukly Ösüş Maksatlary global derejede garyplygy ýok edip, ýer ýüzüniň daşky gurşawyny gorap we ähli ýerde adamlaryň parahatçylykda we abadançylykda ýaşamagyny üpjün etmek üçin işleri geçirmäge çagyrýar. Bu bolsa BMG-nyň Türkmenistandaky maksatlary bolup durýar.