16 Durnukly ösüşiň maksatlary

Parahatçylyk, Adalatlylyk we Netijeli Edaralar

Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin parahatlyk söýüji we açyk jemgyýeti gurmakda ýardam etmek, hemmeler üçin adalatlylygy elýeter etmek we netijeli, hasabatly, şeýle hem ähli derejede giň gatnaşyklara esaslanan edaralar bilen üpjün etmek.

16
Düzümleri
IOM
OHCHR
UNDP
UNECE
UNFPA
UNICEF
UNODC

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri