Durnukly Ösüş Maksatlary
16

Parahatçylyk, Adalatlylyk we Netijeli Edaralar

Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin parahatlyk söýüji we açyk jemgyýeti gurmakda ýardam etmek, hemmeler üçin adalatlylygy elýeter etmek we netijeli, hasabatly, şeýle hem ähli derejede giň gatnaşyklara esaslanan edaralar bilen üpjün etmek.

Peace and Justice Strong Institutionsda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: