BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy

Birleşen Milletler Guramasynyň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň alyp barýan işlerinde goldaw berýär. BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy Hökümetiň ösüş ugrunda ileri tutýan ägirt uly tagallalary boýunça BMG-niň strategiki hereketlerini kesgitlemek we ol ugurda ylalaşyga gelmek üçin Hökümet bilen maslahatlaşyp BMG-niň ýurt boýunça toparyna ýolbaşçylyk edýär. Bu hereketler Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly Ösüş ugrunda Hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly Maksatnamasynda şöhlelendirilýär.

Hyzmatdaşlyk çarçuwasy Türkmenistanyň hökümeti we BMG ulgamynyň arasyndaky umumy düşünjäni we hyzmatdaşlygy tassyklaýar. Ol gülläp ösýän, inklýuziw we durnukly Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge bolan höwesi beýan edýär. Onda 2025-nji ýyla çenli DÖM bilen bir hatarda Milli ösüş maksatlaryna ýetmek ugrunda möhüm öňegidişlikler gazanmak göz öňünde tutulýar.

BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň bäş sany esasy wezipesi bar:

1. Strategik meýilnamalaşdyryş

2. Ykdysadyýet

3. Hyzmatdaşlyk we ösüşi maliýeleşdirmek

4. Maglumatlary we netijeleri dolandyrmak we hasabat bermek

5. Aragatnaşyk we wagyz etmek

Türkmenistanda BMG-niň hemişelik utgaşdyryjysy

Türkmenistanda BMG-niň hemişelik utgaşdyryjysynyň wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Kristin Weýgand.

Hanym Weýgand halkara ösüş ugrunda ýigrimi ýyla golaý tejribesi bar. Türkmenistana gelmezden ozal ol Eýranda ÝUNISEF-iň wekiliniň orunbasary we Madagaskarda sosial syýasat we baha beriş bölüminiň ýolbaşçysy wezipesini ýerine ýetirdi. ÝUNISEF-de işlemezden ozal hanym Weýgand durmuş goraglylyk pudagynyň ykdysatçysy we Germaniýanyň ösüş bankynda KfW Entwicklungsbank taslamasynyň ýolbaşçysy bolup işledi. Bu wezipesinde ol umumy 50 million ýewro barabar bolan ösüş taslamalaryna ýolbaşçylyk edip Germaniýanyň maliýe we tehniki hyzmatdaşlygynyň ähli derejelerinde durmuş goraglylyk meseleleri boýunça tehniki maslahatlary berdi. 2001-2008-nji ýyllar aralygynda Hanym Weýgand ABŞ-da, Waşyngton şäherindäki Bütindünýä bankynda garyplygy aradan aýyrmak we durmuş goraglylyk meseleri boýunça işleri alyp bardy. Hanym Weýgand Awstriýanyň raýaty. Ol Niderlandyň Maastriht şäherindäki Maastriht uniwersitetinden halkara ykdysady ylymlar boýunça magistr derejesini aldy. Ol iňlis, fransuz, ispan we nemes dillerini bilýär.