BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy

Author
Elena Panova
RCO
BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy.
Ýewropada we GDA döwletlerinde durnukly ösüş ugrunda 20 ýyldan gowrak öňdebaryjy jogapkärçilikli baştutanlyk edijilik wezipelerinden tejribesi bar. Ol BMG ulgamyna ýokary derejede düşünýär we onuň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary gurmakda ajaýyp başarnyklary bar. Maksatnamany dolandyrmakda, pudagara hyzmatdaşlykda hem-de serişdeleri işjeňleşdirmekde, şeýle-de hökümeti we hususy sektory maliýeleşdirmekde uly tejribesi bar. Ýelena BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Stambul şäherindäki sebitleýin merkezinde maksatnamanyň baş utgaşdyryjysy, Ukrainada BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň müdiriniň orunbasary we Bolgariýada BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň maksatnama boýunça derňeýjisi wezipelerinde işledi. BMG ulgamynda işe başlandan öň, Ýelena telekeçiligi ösdürmek boýunça maslahatçy bolup, ol hususy senagatda-da, ýerli häkimiýetde-de işledi.
Ol Milli we dünýä ykdysadyýeti uniwersitetinden halkara hukugy we daşary söwda ugry boýunça magistr derejesine hem-de Tehniki-himiki uniwersitetinden mikroelektronika ugry boýunça magistr derejesine eýe.
Elena Panova UN Resident Coordinator Turkmenistan

Birleşen milletler guramasynyň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy  BMG-nyň Hemişelik utgaşdyryjysynyň işine ýardam berýär. BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy Hökümet bilen hyzmatdaşlykda BMG-nyň ýurt boýunça toparyna Hökümetiň ösüş boýunça bähbitlerine bolan BMG-nyň strategik hereketlerini kesgitlemek we olar boýunça ylalaşyga gelmek maksady bilen baştutanyk edýär. Bu hereketler BMG-nyň Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk etmek boýunça çarçuwaly maksatnamasynda (UNSDPF) şöhlelendirilýär.       

UNSDPF maksatnamasy netijeleriň orta möhletli ulgamy bolup, ol ösüş boýunça milli bähbitlere BMG ulgamynyň toparlaýyn düşünjesini we onuň bu babatda hereketlerini beýan edýär. UNSDPF maksatnamasy ýurt boýunça umumy seljermä hem-de BMG-nyň tejribesine esaslanyp, ösüş boýunça netijeleri gazanmakda BMG-nyň ýurt boýunça toparynyň goşup biljek goşandyny beýan edýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda BMG-niň 2016-2020-nji ýyllar üçin Ösüş üçin Hyzmatdaşlyk  maksatnamasynyň çägindäki işleri durmuşa geçirilýär.        

Wekilhana  umumy meýilleşdirme işine, şol sanda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibine, bilelikdäki maksatnamalara, bilelikdäki maksatnamalary işlap düzmek boýunça işlere hem-de ösüş boýunça utgaşdyryş işine degişli bolan hereketleri utgaşdyrýar. Bu işler Hökümetiň maksatlaryna we bähbitlerine, şeýle-de Birleşen milletler guramasynyň gulluklarynyň mandatlaryna we maksatlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.      

BMG-nyň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň bäş sany esasy wezipesi bar:

1. Strategik meýilleşdirmek

2. Ykdysadyýet

3. Hyzmatdaşlyklar we ösüşi maliýeleşdirmek

4. Maglumatlara we netijelere gözegçilik etmek hem-de olar barada hasabat bermek

5. Aragatnaşyk we wagyz ediş işleri

Hanym Ýelena Panowa, BMG-nyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy.

BMG-nyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy wezipesine bellenmeginden öň, hanym Ýelena Panowa BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň  Stambul şäherindäki sebitleýin merkezinde maksatnamanyň baş utgaşdyryjysy wezipesinde işledi. Ondan öň bolsa ol Ukrainada BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň  müdiriniň orunbasary boldy we Bolgariýada BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň  maksatnama boýunça derňeýjisi hökmünde işledi.

Hanym Panowanyň hususy sektory ösdürmek pudagynda baý tejribesi bar, çünki ol 2009-2010-njy ýyllarda Hyzmatdaşlyk býurosynyň Hususy sektor bölüminde hususy sektory işe çekmek boýunça hünärmen, 2006-2008-nji ýyllarda Ukainada BMG-nyň ofisiniň döwlet we hususy sektorlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça hünärmen bolup işledi. Ol Bolgariýanyň Sofiýa şäherindäki Milli we dünýä ykdysadyýeti uniwersitetinden halkara hukugy we daşary söwda ugry boýunça magistr derejesine hem-de Bolgariýanyň Sofiýa şäherindäki Tehniki-himiki uniwersitetinden mikroelektronika ugry boýunça magistr derejesine eýe bolup durýar.