6 Durnukly ösüşiň maksatlary

Arassa suw we arassaçylyk

Suw serişdeleriniň elýeterligini we olaryň rejeli peýdalanmagyny we hemmler üçin sanitariýany üpjün etmek

6
Düzümleri
UNDP
UNECE
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
GEF
Core funds
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
Ministry of agriculture and water rescourses
#Ministry of agriculture and environment protection
Committee on environment protection and land resouces
Hakimlik
Ministry of energy
Academy of science
State Statistics Committee
Mejlis

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri