15 Durnukly ösüşiň maksatlary

Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak

Gury ýerleriň goragy we dikeldilmegi we olaryň rejeli peýdalanmagyna ýardam etmek, tokaýlardan rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň zaýalanmagyny bes etme we biodürlüligi ýitirmek prosessini bes etme.

15
Düzümleri
FAO
UNDP
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
GEF
USAID
Core funds
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
Ministry of agriculture and environment protection
Ministry of agriculture and water rescourses
Committee on environment protection and land resouces

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri