Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin anyk çäreleri geçireliň

Durnukly ösüş maksatlary hemmeler üçin has gowy we durnukly geljegi gurmak üçin meýilnamadyr. Olar garyplygy ýok etmek, planetany goramak we ähli adamlaryň parahatçylykda we abadançylykda ýaşamaklary üçin ähliumumy çagyryşdyr. Has giňişleýin öwreniň we çäreleri görüň.

Şü gün goşant goşuň

Habary ýaýratmaga ýardam etmek üçin, siziň nädip goşant goşup biljekdigiňiz barada öwreniň

Nädip goşant goşup biljekdigiňiz barada öwreniň