Press reliz

Türkmenistanyň saýlawlarynda zerurlyklara baha bermek babatynda BMG-niň missiýasy

15 July 2022

  • 11-18-nji iýul aralygynda geçiriljek saýlawlara BMG-niň goldawyny bermek babatynda Türkmenistanyň Hökümetiniň haýyşy boýunça 2023-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde syýasy we saýlaw gurşawyna baha bermek üçin Türkmenistana zerurlyklara baha bermek boýunça missiýa geldi.

Bu missiýa BMG-niň Syýasy we parahatçylyk gurluşyk meseleleri boýunça departamentiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň wekillerinden ybaratdyr.

Missiýa, BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy we BMGÖM-niň Hemişelik wekili bilen ýakyn hyzmatdaşlykda, Hökümetiň, ösüş boýunça hyzmatdaşlaryň, şeýle hem halkara jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi.

Bu missiýa, Türkmenistana saýlawlary geçirmek bilen baglanyşykly goldawa degişlilikde içerki hasabaty we teklipleri taýýarlar.

Mahri Eyeberdiyeva

Mähri Eýeberdiýewa

RCO
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UN DPPA
BMG-niň syýasy meseleleri boýunça departamenti

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz