Guramaçylar

IOM, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, WHO

Contact Information

mahri.eyeberdiyeva@one.un.org

21 oktýabr 2019 | 2:30pm - 5:00pm
BMG-niň gününe bagyşlanan talyp çekişmeleri

BMG-niň çekişmeler boýunça kubogy ugrunda talyplaryň çekişmeleri.

Tema: Içki serişdeler Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň esasy çeşmesi bolup durýar

Ýerleşýän ýeri

school 27

Ahal welaýat
Ak bugday etraby
Türkmenistan

21 oktýabr 2019 | 2:30pm - 5:00pm

Çäre barada

Talyplaryň çekişmeleri BMG-niň gününe bagyşlanyp, BMG-niň Ýurt boýunça topary bilen milli hyzmatdaşlaryň bilelikdäki başlangyjy. Ýedinji gezek geçirilýän bu çekişmeleriň üsti bilen biz Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly meseleler babatda geçirilýän gepleşiklere ýaşlary çekýäris.

Şu ýyl çekişmeleriň temasy Durnukly ösüş ugrunda maliýeleşdirme bilen baglanyşykly, şeýlelikde talyplar şu pikiriň peýdasyna ýa-da oňa garşy pikirlerini beýan eder: Içki serişdeler Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň esasy çeşmesi bolup durýar.

Çekişmelere Türkmenistanyň dört sany ýokary okuw jaýynyň, ýagny Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ösüş we ynsanperwer ylymlary uniwersitetiniň we Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyplary gatnaşar.

Maglumat dokumentleri

Students' debates 2018