Guramaçylar

RCO

Durnukly ösüşiň maksatlary

Garyplygy aradan aýyrmak
Açlygy ýok etmek
Sagdyn durmuş we Abadançylyk
Ýokary hilli bilim
Gender deňligi
Arassa suw we arassaçylyk
Elýeterli we Arassa Energiýa
Mynasyp işleri üpjün etmek ykdysady ösüş
Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura
Deňsizligiň azaldylmagy
Durnukly şäherler we Ilatly ýerler
Jogapkär çilikli sarp edişlik we Önümçilik
Howa üýtgemegine garşy göreş
Deňziň Ekologik Ulgamyny gorap saklamak
Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak
Parahatçylyk, Adalatlylyk we Netijeli Edaralar
Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

batyr.gurdov@un.org
1 mart 2024 - 31 mart 2024

Durnukly ösüş maksatlarynyň Ýaş ilçileri, 4-nji tapgyr

BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Durnukly ösüş maksatlarynyň 2024-2025-nji ýyllar üçin Ýaş ilçiligine (DÖM-iň Ýaş ilçileri) saýlawlaryň başlandygyny yglan edýär. 4-nji tapgyra başlaýan bu meýilnama, Türkmenistanyň ýaşlaryny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibinde görkezilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça çärelere işjeň gatnaşmaklaryny gazanmaga gönükdirilen. 

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Arçabil şaýoly 21
744000 Aşgabat
Turkmenistan
1 mart 2024 - 31 mart 2024

Çäre barada