Guramaçylar

RCO

Durnukly ösüşiň maksatlary

Garyplygy aradan aýyrmak
Açlygy ýok etmek
Sagdyn durmuş we Abadançylyk
Ýokary hilli bilim
Gender deňligi
Arassa suw we arassaçylyk
Elýeterli we Arassa Energiýa
Mynasyp işleri üpjün etmek ykdysady ösüş
Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura
Deňsizligiň azaldylmagy
Durnukly şäherler we Ilatly ýerler
Jogapkär çilikli sarp edişlik we Önümçilik
Howa üýtgemegine garşy göreş
Deňziň Ekologik Ulgamyny gorap saklamak
Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak
Parahatçylyk, Adalatlylyk we Netijeli Edaralar
Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

mahri.eyeberdiyeva@un.org
4 aprel 2022 | 9:00 AM - 20 aprel 2022 | 6:00 PM

DÖM-niň ýaş ilçileri (3-nji topar)

2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň netijeli durmuşa geçirilmegine goşant goşup biljek ýaşlary Türkmenistanda “DÖM-niň ýaş ilçileri” atly taslama gatnaşmaklaryny dowam etdirmek üçin ýaşlaryň arasynda taslamanyň 3-nji tapgyryny geçirmek teklip edilýär.

“DÖM-niň ýaş ilçileriniň” saýlawy 2022-nji ýylyň 4-nji aprelinden 2022-nji ýylyň 30-njy maýyna çenli dowam eder. “DÖM-niň ýaş ilçileri” DÖM barada habardarlygy ýokarlandyrmak üçin geçirilýän dürli çärelere gatnaşyp, olaryň durmuşa geçirilmegini öňe sürmeli.

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Arçabil köç., 21
744036 Aşgabat
Turkmenistan
4 aprel 2022 | 9:00 AM - 20 aprel 2022 | 6:00 PM

Çäre barada