Waka

Türkmenistanyň Hökümeti we BMG-niň Bosgunlaryň meseleleri boýunça Ýokary komissarlygy adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygy we çäreleri görmegi ara alyp maslahatlaşýarlar

31 awgust 2022

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNHCR
BMG-niň Bosgunlar baradaky ýokary komissary
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz