Press reliz

BMG we Türkmenistanyň Hökümeti, 2023-nji ýyly Halkara “Dialog - parahatçylygyň kepili” ýyly hökmünde yglan etmek bilen Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyny belleýär

13 dekabr 2022

  • Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyny bellemegiň çäginde Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistanda BMG-niň goldawy bilen "Dialog - parahatçylygyň kepili" şygary bilen birnäçe ýokary derejeli çäreleri geçirdi.

 

Bu çärelere BMG-niň düzümleýin edaralarynyň we maksatnamalarynyň, halkara guramalaryň, daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň 70-den gowrak ýokary derejeli wekilleri gatnaşdy.

"Dialog - parahatçylygyň kepili" atly ýokary derejeli halkara maslahat hepdäniň dowamynda bolup geçen wakalary tamamlady. "Dialog - parahatçylygyň kepili" atly başlangyç, dünýädäki halklaryň arasynda parahatçylygy we ynamy pugtalandyrmak ugrunda halkara jemgyýetçiligiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilendir. Şeýle hem BMG-niň Baş Assambleýasynda Türkmenistanyň Hökümetiniň islegi boýunça 2023-nji ýyly Halkara “Dialog - parahatçylygyň kepili” ýyly hökmünde yglan edilendigi mälim boldy.

“Parahatçylyk we ynam, onýyllyklaryň dowamynda kabul edilen BMG-niň Tertipnamasynda we soňky şertnamalarynda göz öňünde tutulan esasy ýörelgeler we maksatlardyr, şeýle hem bu pikirler özara düşünişmek, halkara hukugyna hormat goýmak, parahatçylygy we howpsuzlygy goramak, adam hukuklaryna hormat goýmak, hem-de durnukly ösüşe goşant goşmak ýaly islegler esasynda köptaraplaýyn ösüş üçin zerur şertlerdir." – diýip, BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko aýtdy.

Ýokary derejeli maslahat resminamanyň kabul edilmegi bilen tamamlandy. BMG-niň düzümleýin edaralary, parahatçylygyň kepili hökmünde dialog arkaly adam hukuklaryny öňe sürmekde we goramakda, sosial taýdan adalaty we deňligi üpjün etmekde Türkmenistana goldawyny bermäge dowam etdirjekdiklerini tassykladylar.

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
OHCHR
BMG-niň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň müdirligi
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNDSS
BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň howpsuzlyk we goraglylyk bölümi
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz