Press reliz

16-njy gün: DÖM boýunça konsultasiýalar 9-njy “Senagatlaşdyrma, innowasiýalar we infrastruktura” maksadyna bagyşlandy.

28 mart 2016

  • Gatnaşyjylar üç global wezipäni bolşy ýaly kabul etmek we dördüsini ýerli şertlere laýyklykda uýgunlaşdyrmak boýunça ylalaşdylar.

Bütindünýä banky Türkmenistanyň ykdysadyýet we ösüş ministrligi bilen bilelikde DÖM boýunça konsultasiýalarda 9-njy “Durnukly infrastrukturany döretmek, inklýuziw we durnukly senagatlaşma ýardam bermek we innowasiýalary höweslendirmek” maksady ara alyp maslahatlaşdylar. BMGÖM, BMG-nyň zenanlary, ÝUNFPA we BSG ýaly BMG-nyň edaralary konsultasiýalaryň geçirilmegine goldaw berdiler. 9-njy maksat şu aşakdakylary öz içine alýar,

“Infrastruktura we innowasiýalara durnukly maýa goýumlar ykdysady ösüşiň möhüm jähtleriniň biri bolup durýar. Şäherlerde dünýäniň ilatynyň ýarysyndan gowragynyň ýaşaýanlygy sebäpli, köpçülikleýin ulag serişdeleri we energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri, edil senagatyň täze pudaklarynyň hem-de maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi ýaly möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Tehniki öňegidişlik täze iş ýerleriniň döredilmegi we energiýa netijeliligi ýokarlandyrmak ýaly ykdysady we ekologiýa boýunça uzak möhletleýin meseleleri çözmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Durnukly pudaklara ýardam bermek we ylmy barlaglara we innowasiýalara maýa goýumlary goýmaklyk – bu durnukly ösüşe ýardam bermegiň möhüm usullary.

4 milliarddan gowrak adam internete girip bilmeýär hem-de olaryň 90 göterimi ösüp barýan ýurtlaryň paýyna düşýär. Bu san aralygyny ýeňip geçmegiň innowasiýalary we telekeçiligi höweslendirmegiň netijesi hökmünde maglumatyň we bilimleriň deň elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin aýgytly ähmiýeti bardyr”.

Dokuz töweregi ministrlikleriň we edaralaryň wekilleri 9-njy maksada ýetmegiň on wezipesini hem-de olaryň Türkmenistan üçin aktuallygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu günki konsultasiýalaryň wekilleri üç wezipäni bolşy ýaly kabul etmek hem-de dördüsini ýerli şertlere uýgunlaşdyrmak boýunça ylalaşdylar. 12 görkezijiniň üçüsi üýtgewsiz kabul edildi. Alty sany milli görkeziji işlenip düzüldi.

Chary Nurmuhammedov

Çary Nurmuhammedow

RCO
BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasy BMG-niň utgaşdyryş işleri boýunça hünärmen

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

OHCHR
BMG-niň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň müdirligi
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNHCR
BMG-niň Bosgunlar baradaky ýokary komissary
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

World Bank
Bütindünýä banky

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz