Press reliz

Türkmenistanda Holokostyň pidalarynyň hatyrasyna çäre geçirildi

30 ýanwar 2023

  • Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda Ysraýylyň ilçihanasy bilen bilelikde “Öý we degişlilik” atly mowzuk boýunça Holokostyň pidalarynyň hatyrasyna çäre geçirdi. Duşuşykda gatnaşyjylar, pidalaryň Holokost döwründe gazaply, antisemitiki hüjüme sezewar bolanlarynda, olaryň “öý” we “degişlilik” barada pikirleriniň nähili üýtgändigi, şeýle hem uruşdan soňky ilkinji ýyllarda diri galanlar üçin “öý” we “degişlilik” näme aňladýandygy barada öwrendiler.

Ýurduň diplomatik wekilhanalarynyň we ýewreý jemgyýetiniň wekilleri, şeýle çäreleriň pida bolanlara we diri galanlara hormat goýmaga mümkinçilik döredýändigini bellediler. Olar, “Holokostyň pidalary we diri galanlar barada taryhy ylmy-barlag işleriniň geçirilmegi, şeýle-de bu barada giňişleýin öwrenmek we olary ýatlamak, häzirki döwürde bu pajyganyň pidalarynyň ykbalyny, şeýle hem dezinformasiýany we taryhyň ýoýulmagyny öz içine alýan antisemitizmiň täsirini şöhlelendirýär. Pidalaryň ykbalyna ünsi jemlemek, ýigrençli sözlere, antisemitizma we öňden dörän ters pikire garşy göreşmek - genosidiň öňüni almak üçin elimizden gelenini etmek biziň adamkärçiligimizi we jogapkärçiligimizi ýatlamaga itergi berýär.

Maslahatdan we aýdym-saz çykyşyndan soňra, gatnaşyjylar Holokostyň çagalara ýetiren täsirini görkezýän "Kebelek taslamasy: Holokostyň çagalarynyň hatyrasyna" atly surat sergisini gördüler. Bu taslama, ýaşlara taryhy öwretmek we pida bolan 1,5 million çagany ýatmak hem-de ýigrenje we öňden dörän ters pikirlere garşy göreşmek maksady bilen Hýustonda ýerleşýän Holokost muzeýi tarapyndan işlenip düzüldi.

“Holokosty ýatlamak, ony ara alyp maslahatlaşmak we bu barada öwrenmek - diňe bir geçmiş barada biziň düşünjämizi giňeltmek bilen çäklenmän, eýsem ol, genosidiň ýüze çykmagyna sebäp bolup biljek häzirki zaman antisemitizm, ksenofobiýa we ýigrenjiň beýleki görnüşleri barada hem habardarlygy ýokarlandyrmak üçin hem möhümdir." - diýip, BMG-niň Türkmenistanda Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko belläp geçdi.

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
OHCHR
BMG-niň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň müdirligi
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz