Press reliz

Türkmenistan Durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynda durnukly şäher ulag ulgamynyň ösmegine goldaw berýär

18 iýul 2023

2023-nji ýylyň 17-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasy we Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy Durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň çäginde “Durnukly şäher ulagy ulgamy: BMG-niň Baş Assambleýasynyň durnukly ulag boýunça ýokary derejeli maslahatyna taýýarlyk we Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM 11) amala aşyrmakda Arkadag şäheriniň modeli” atly mowzuklaýyn çäre geçirdi. 

Bu çärä BMG-niň ýokary derejeli işgärleri we BMG agza ýurtlaryň wekilleri, şol sanda BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsia Alişahbana, BMG-niň ilatly ýerler boýunça maksatnamasynyň (UN-Habitat) ýerine ýetiriji müdiriniň orunbasary Mihal Mlynar, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary Dmitriý Marýasin, Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi guramasynyň (UNIDO) baş direktorynyň orunbasary Siong Zou, Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw maksatnamasynyň (UNEP) Nýu-Ýorkdaky bölüminiň müdiri Jamil Ahmad, Halkara Ulag diplomatiýasy merkeziniň ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow, şeýle hem BMG-niň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň we Durnukly pes uglerodly ulag hyzmatdaşlygynyň (SLOCAT) wekilleri gatnaşdylar. 

Açylyşda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili ilçi Ataýewa 2030-njy ýyldaky meýilnamanyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ýurtlaryň arasynda tejribe alyşmagyň möhümdigini aýtdy. Şeýle hem, ýakyn geljekde Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde öňegidişligini görkezjek ikinji Meýletin milli synynyň hödürlenjekdigi barada aýtdy. 

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa BMG-niň Baş Assambleýasynyň kararlarynyň çäginde 2016-njy ýylda Türkmenistanda Durnukly ulag boýunça ilkinji Bütindünýä maslahatyny, 2022-nji ýylda bolsa, Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahatyny geçirmek ýaly Türkmenistanyň ulag durnuklylygyny ýokarlandyrmak ugrundaky tagallalary barada aýtdy. Ol Arkadag şäherini Türkmenistanyň ilatynyň hal-ýagdaýyny we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen görkeziji taslamasy hökmünde hödürledi, onuň “akylly” infrastrukturasy, şäher meýilnamalaşdyryş usullary we daşky gurşawyň durnuklylygyna ygrarlylygy bolsa ýurduň sosial-ykdysady ösüşine möhüm goşant hökmünde ykrar edildi. 

Çärä gatnaşyjylar “Arkadag şäheri” atly ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmegine goldaw bermek üçin Türkmenistanyň hökümeti we BMG-niň ýöriteleşdirilen guramalary bilen hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny mälim etdiler. Şeýle hem olar BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 26-njy noýabr Bütindünýä durnukly ulag güni hökmünde bellenilmeginde Türkmenistanyň başlangyçlaryna ýokary baha berdiler. Mundan başga-da, Baş Assambleýanyň 78-nji mejlisiniň çäklerinde şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek Durnukly ulag meseleleri boýunça ýokary derejeli duşuşygyň ähmiýeti bellenildi. 

Şäher ulag ulgamlarynyň durnuklylygyny berkitmek maksady bilen, Türkmenistanyň ýolbaşçylyk edýän Durnukly ulagyň dostlary toparynyň, şeýle-de BMG-Ilatly Nokatlar (UN-Habitat) dostlar toparynyň bilelikdäki mejlislerini geçirmek baradaky teklip giňden goldanyldy. Bu ýygnaklar şäher ulag ulgamlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. 

Çäräniň ahyrynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-Habitatyň ýerine ýetiriji müdiri Maimouna Mohd Şerif we BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary Dmitriý Marýasin bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirdi. Duşuşyklarda hyzmatdaşlygy giňeltmek, BMG ulgamynyň guramalary bilen gatnaşygy güýçlendirmek, ulag, energiýa, suw baýlyklaryny dolandyrmak, ekologiýa we şäher ösüşi ýaly bilelikdäki başlangyçlary öwrenmek ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN ESCAP
BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman üçin ykdysady we sosial komissiýasy
UN-Habitat
BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasy
UNECE
BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy
UNEP
BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy
UNIDO
BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz