Guramaçylar

UN DESA, UN, UNDP

Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

rco.tm@one.un.org
28 maý 2020 | 9:30am - 1:00pm

«Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa ornaşdyrylmagyny maliýeleşdirmek: maliýeleşdirmegiň goşulyşan milli mehanizmleriniň orny» atly halkara maslahaty

  • Halkara seminar Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan BMG bilen bilelikde ýurduň baky bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan we Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabryndaky karary bilen tassyklanan çäreleriň biri hökmünde geçirilýär.

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Türkmenistanyň Daşary Işler Ministriligi
Arçabil köç., 108
744000 Aşgabat
Turkmenistan
28 maý 2020 | 9:30am - 1:00pm

Çäre barada