Daşky gurşaw ulgamy, oňa baha berişiň usullary we Türkmenistanda ulanylyşy boýunça gollanma

Resminama Türkmenistan tarapyndan 1996-njy ýylda gol çekilen Biodürlilik boýunça konwensiýasynyň esasynda ýüze çykýan borçlary durmuşa geçirmek boýunça biodürliligi goramagy meýilleşdirmekde ýurduň mümkinçiliklerini giňeltmegi maksat edinýän “Metroeconomica LTD” kompaniýasy bilen BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň arasyndaky ylalaşygyň çäginde taýýarlanyldy.

(name) çap edilen
UNDP
(name) hyzmatdaşlykda neşir edilen
Ministry of Nature Protection of Turkmenistan
Global Environmental Facility
METROECONOMICA