Waka

Türkmenistandan howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça ýaş klimat aktiwisti: "Dünýäde görmek isleýän üýtgeşmäňize öwrüliň" – diýip nygtady

23 April 2020

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UN
Birleşen Milletler Guramasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz