Press reliz

Durmuş işi boýunça hünärmenler hünär okuwlaryny tamamlap, iki aýlyk tejribelige başladylar

21 dekabr 2020

  • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň işe kabul eden 45 durmuş işi boýunça hünärmeni bir hepdelik hünär okuwyny tamamlap, Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda durmuş işi boýunça tejrebelik geçmäge başladylar.

Hünär okuwlary BMG-niň Ösüş maksatnamasy tarapyndan Ýerli derejede durmuş hyzmatlary barada Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-niň alyp barýan Bilelikdäki maksatnamasynyň çäginde geçirilýär. Geçirilen okuwyň dowamynda hünärmenler durmuş işiniň esasy nazaryýetlerini öwrenip, hünär  kämilliklerini artdyrdylar.

Durmuş işi boýunça hünärmenlere hünär okuwyny Bolgariýanyň Durmuş işjeňligi we tejribeligi institutynyň (SAPI) onlaýn okuwlarynyň ikinji tapgyryny üstünlikli tamamlan ýerli hünärmenler geçirdiler. 

Türkmenistanyň dürli etraplarynda zähmet çekýän durmuş işi boýunça hünärmenler gysga möhletli geçilen okuwlarda öwrenen durmuş işiniň nazaryýetlerini tejribelikde ulanyp, durmuş goldawyna mätäç maşgalalara goldaw bermek üçin olaryň şahsy zerurlyklaryny bahalandyrarlar we durmuş işi boýunça wakany alyp barmak boýunça gazanan endiklerini ulanarlar. 

“Ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny girizmek arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek” atly Bilelikdäki maksatnama hyzmatdaşlyk edýän BMG-niň edaralary, ýagny BMG-niň Çagalar gaznasy, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, BMG-niň Ilat gaznasy we BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirligi hem-de Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan durmuşa geçirilip, ol BMG-niň Durnukly ösüş maksatlary boýunça Bilelikdäki Gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýär. Bilelikdäki maksatnama durmuş hyzmatlarynyň ýerli derejede edilýän täze nusgasyny girizmegi, degişli kanunçylyga syn bermegi we hünärmenleriň durmuş hyzmatlary boýunça bilimlerini we başarnyklaryny artdyrmagy maksat etýär. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Bilelikdäki maksatnama boýunça esasy milli hyzmatdaş bolup, beýleki milli hyzmatdaşlarymyz Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligidir.

Ýerine ýetirilmeli möhleti: 2020-2022. 

Guljahan Gochova

UNDP Project Specialist/Communication Specialist for Joint Programme

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz