Press reliz

Türkmenistan betbagtçylyklary dolandyrmakdan töwekgelçilikleri dolandyrmaga geçiş ýolunda

09 July 2020

  • Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça edarasy (BTAE), BMG-nyň rezident utgaşdyryjysynyň edarasy bilen bilelikde ministriň orunbasary, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Raýat goranyş we halas ediş müdirliginiň başlygy polkownik Döwran Durdyýew bilen we BMG BTAE-nyň Ýewropadaky sebit edarasynyň başlygy jenap Oktawian Biwolyň arasynda onlaýn söhbetdeşlik gurady.

Ýokary derejeli onlaýn maslahat Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýanyň BMG BTAE-nyň “Betbagtçylyga garşy durnuklylygy ýokarlandyrmak we Merkezi Aziýada 2019-2022-nji ýyllarda Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak üçin Sendaý çarçuwalaýyn maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak” başlangyjyna bagyşlandy. Gatnaşanlar Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda Sendaý çarçuwalaýyn maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrjak möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

BMG-nyň Türkmenistandaky rezident utgaşdyryjysy Ýelena Panowa, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Raýat goranyş we halas ediş müdirliginiň BTA boýunça milli borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine ýolbaşçylyk etmekde, ýeňilleşdirmekde we gözegçilikde saklamakda, şeýle hem ýerli, milli we sebit derejesinde geljek başlangyçlarda hyzmatdaşlykda möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Raýat goranyş we halas ediş boýunça baş müdirligi, gözegçilik we hasabat işiniň mukdar we hil taraplaryny üpjün etmek maksady bilen BTA üçin Sendaý çarçuwalaýyn maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty ýerine ýetirmek üçin Türkmenistan hökümeti tarapyndan bellendi. Mundan başga-da, Baş müdirlik, Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek we çäre görmek boýunça 2019-njy ýylyň 1-nji iýulynda gol çekilen işleriň utgaşdyrylmagy baradaky Hyzmatdaşlyk Ähtnamasy boýunça 2020-nji ýyldaky her ýylky bilelikdäki hereket meýilnamasynyň işine esasy jogapkär gatnaşyjy hökmünde kesgitlenildi.

BMG BTAE Ýewropa sebit bölüminiň başlygy jenap Oktawian Biwol, BMG BTAE-nyň Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tebigy we adam tarapyndan döredilen betbagtçylyk töwekgelçiliginiň ýaramaz täsirini azaltmak, şeýle hem betbagtçylyklardan dolandyrmakdan töwekgelçilikleri dolandyrmaga geçmek üçin goldaw berjekdigini tassyklady.

Gatnaşanlar şeýle hem betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça sebit platformasy bolup hyzmat etjek Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak forumynyň maksatlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. 2021-nji ýylyň 2-5-nji noýabry aralygynda Portugaliýanyň Matosinhos şäherinde geçiriljek bu foruma Türkmenistanyň gatnaşmagy, betbagtçylyga garşy durnuklylygy ýokarlandyrmakda we Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak üçin Sendaý çarçuwalaýyn maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginde ýurduň has gowy dolandyryşa ygrarlydygyny görkezer.

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDRR
BMG-niň Betbatçylyklaryň howplulyklaryny azaltmak boýunça müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz