Press reliz

Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň meseleleri boýunça Milli komissiýasynyň ýygnay geçirildi

14 iýun 2023

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 6-njy iýuny - Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň meseleleri boýunça Milli komissiýasy bilim, medeniýet, ylym we aragatnaşyk pudagynda gazanylan üstünlikleri ara alyp maslahatlaşmak we baha bermek üçin ýyllyk ýygnagyny geçirdi.

Duşuşyga Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň maksatlaryny öňe sürmek boýunça esasy gyzyklanma bildirýän ministrlikler we pudak edaralarynyň wekilleri, şeýle hem BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy jenap Dmitriý Şlapaçenko we Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde ýerleşýän ÝUNESKO-nyň Klaster bölüminiň müdiri hanym Golda El-Huri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar medeni mirasy gorap saklamak, inkluziw bilimi öňe sürmek, ylmy gözlegleri giňeltmek we aragatnaşyk tehnologiýalaryny ösdürmek ýaly birnäçe möhüm temalar boýunça netijeli pikir alyşdylar. Türkmenistanyň bu ugurlarda gazanan möhüm ösüşlerini görkezýän esasy üstünlikler we häzirki wagtda dowam edýän taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Mundan başga-da, Milli komissiýa ÝUNESKO-nyň Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ähmiýetine üns çekdi we Türkmenistanyň bu global maksatlara laýyk gelmek boýunça öňde goýan milli syýasatlaryny we strategiýalaryny belledi. Duşuşyga gatnaşyjylar ýokary hilli bilim bermek, jyns taýdan deňlige ýetmek, daşky gurşawyň durnuklylygyny üpjün etmek we medeni dürlüligi goramak ýaly kynçylyklary çözmek üçin bilelikde tagallalaryň zerurdygyny aýtdylar.

ÝUNESKO – BMG-nyň bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy bolup, bilim, medeniýet, ylym we aragatnaşyk pudaklarynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürýän ýöriteleşdirilen edaradyr. ÝUNESKO-nyň maksady intellektual gepleşikleri, halklaryň arasynda özara düşünişmegi we hormaty ösdürmek arkaly parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge goşant goşmak bolup durýar.

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz