Durnukly Ösüş Maksatlary
14

Deňziň Ekologik Ulgamyny gorap saklamak

Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini gorap saklamak we olardan rejeli peýdalanmak

Life Below Waterda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: