Press reliz

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy DÖM boýunça Milli iş toparynyň bilelikdäki ýygnagyna gatnaşdy

25 awgust 2023

Aşgabat, 25-nji awgust, 2023 - BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko Durnukly ösüş maksatlary (DÖM) boýunça Milli iş toparynyň bilelikdäki ýygnagyna gatnaşdy. Duşuşykda Türkmenistanda DÖM-i durmuşa geçirmegiň strategiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we işläp düzmek boýunça esasy gyzyklanýan taraplar jemlendiler.

Surat: © UN Turkmenistan

Ýygnagyň başynda Maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýew we Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Ýokary derejeli syýasy forumda hödürlenen Meýletin milli syn bilen tanyşdyrdylar we türkmen delegasiýasynyň işiniň netijeleri barada hasabat berdiler.

Soňra jenap Şlapaçenko 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek DÖM Sammiti barada gysgaça maglumat berdi. Ol ýurduň durnukly ösüş meýilnamasyny öňe sürmek üçin milli borçnamalary taýýarlamagyň möhümdigini belledi. BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili hanym Narine Saakýan Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi bilen DÖM-i durmuşa geçirmek we maliýeleşdirmek, şol sanda netijeli maliýe ösüşi üçin Integrirlenen Milli Maliýe Ulgamyny ornaşdyrmak boýunça netijeli hyzmatdaşlyga ünsi çekdi.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary hanym Güljemile Annanyýazowa DÖM maglumatlarynyň milli bazasyny işe girizmegiň gidişi baradaky gürrüň berdi. Bu maglumatlar bazasy milli derejede DÖM-iň durmuşa geçirilişini yzarlamak we gözegçilik etmek üçin gymmatly çeşme bolup hyzmat eder.

Duşuşykda gatnaşyjylara pikir alyşmaga, meseleleri çözmäge we DÖM bilen baglanyşykly dürli taraplar barada düşündiriş gözlemäge mümkinçilik berýän gyzykly çekişme we sorag-jogap sessiýasy hem boldy.

DÖM boýunça Milli iş toparynyň bilelikdäki ýygnagy Türkmenistanyň 2030-njy ýyldaky Durnukly ösüş meýilnamasyna ygrarlydygyny we DÖM-e ýetmek islegini görkezdi. Döwlet işgärleriniň, BMG-niň wekilleriniň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk hemmeler üçin durnukly geljegi gurmak üçin köpçülikleýin tagallalary görkezýär.

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNDRR
BMG-niň Betbatçylyklaryň howplulyklaryny azaltmak boýunça müdirligi
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz