2016-2020-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine 2019-njy ýylda geçirilen baha berişiň netijeleri barada hasabat

Baha​ beriş işi​ iki sany garaşsyz geňeşçiden ybarat bolan​ topar tarapyndan geçirildi we 2016-njy ýyldan 2019-njy ýylyň ortalaryna çenli BMG-niň Türkmenistanda işleýän ähli gulluklarynyň​ işlerine, üstünliklerine we netijelerine gönükdirildi. Hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine baha​ bermegiň​ maksady, bir tarapdan, hyzmatdaşlygyň indiki çarçuwasynyň işlenilmegi​ barada habar bermek üçin esasy netijeleri we sapaklary ýygnamakdan, beýleki tarapdan BMG ulgamynyň ylalaşylan milli maksatlar we ileri tutulýan ugurlar babatynda hasabatlylygyny has-da goldamakdan ybaratdy  

(name) çap edilen
FAO
IOM
OCHA
OHCHR
UN ESCAP
UN-Habitat
UNCTAD
UNDP
UNECE
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
BSGG