Press reliz

Türkmenistan we BMG durnukly hyzmatdaşlygy täzeden tassyklaýar

13 aprel 2016

Ilat we ösüş boýunça komitetde (PDC) Türkmenistanyň agzalygynyň döwri – 2016-2020-nji ýyllar, Ösüş ugrunda ylym we tehnologiýa boýunça komitetde (CSTD) agzalygynyň döwri – 2017-2020-nji ýyllar, Jemgyýetçilik ösüşi boýunça komitetde (CSD) agzalygynyň döwri bolsa 2017-2021-nji ýyllar.   

Birleşen milletler guramasynyň Türkmenistandaky gulluklary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan guralan we “Türkmenistan we halkara guramalar: Bütindünýä parahatçylygy we ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” ady bilen geçirilen maslahata we sergä gatnaşdy.  

Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň aprel aýynyň 5-nde BMG-niň Ykdysady we jemgyýetçilik geňeşiniň (ECOSOC) üç sany komitetine täzeden saýlanmagyna bagyşlanan bu maslahatda gatnaşyjylar üç sany komitetiň, ýagny Ilat we ösüş boýunça komitetiň (PDC), Ösüş ugrunda ylym we tehnologiýa boýunça komitetiň (CSTD) we Jemgyýetçilik ösüşi boýunça komitetiň (CSD) işiniň esasy ugurlaryny, şeýle-de Türkmenistanyň bu ugurlara goşant goşmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy.  

Türkmenistanyň Ilat we ösüş boýunça komitetde agzalygynyň döwri – 2016-2020-nji ýyllar, Ösüş ugrunda ylym we tehnologiýa boýunça komitetde agzalygynyň döwri – 2017-2020-nji ýyllar, Jemgyýetçilik ösüşi boýunça komitetde agzalygynyň döwri bolsa 2017-2021-nji ýyllar. 

Özüniň sözlän sözünde, BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy hanym Jasinta Barrins Türkmenistanyň Hökümetini bu üç sany komitete saýlanmagy bilen gutlap, Türkmenistanyň milli derejede, şol sanda Durnukly ösüş maksatlary millileşdirmek işinde uly öňegidişliklere eýe bolandygyny hem-de halkara derejede tejribe paýlaşmaga ukyplydygyny belledi.

Hanym Barrins şol gün “2015-nji ýyldan soňky döwür üçin ösüş ugrunda gün tertibi boýunça demografik maglumat binýadyny pugtalandyrmak” ady bilen Nýu Ýork şäherinde BMG-niň Ilat we ösüş boýunça komitetiniň 48-nji sessiýasynyň geçirilendigini belledi. 

Ol maglumaty ýygnamak işini gowulandyrmagyň, onuň takyk bolmagynyň hem-de esaslandyrylan netijeleri bermeginiň möhümdigi barada aýratyn belledi. Ol takyk maglumaty almagyň we syýasatlar işläp düzülende, bu maglumatlary ulanmagyň uly derejede wajypdygyny belledi hem-de ylmy-barlag ugruna hem goşulmagyň möhümligi barada çykyş etdi, çünki ylmy-barlaglaryň netijeleri syýasatlary işläp düzmegiň binýatlary hökmünde hyzmat edip biler. 

BMG-niň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýa boýunça BMG-niň sebitleýin merkeziniň (UNRCCA) başlygy Petko Draganow hem-de BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekiliniň orunbasary Alýona Sialçonak hem BMG bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy barada çykyş etdi. Olar kiçi ýaşly çagalaryň ösüşine maýa goýumlaryň köpeldilmegine çagyrdy we parahatçylygy saklamakda Türkmenistanyň tutýan orny barada aýratyn belledi. 

Chary Nurmuhammedov

Çary Nurmuhammedow

RCO
BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasy BMG-niň utgaşdyryş işleri boýunça hünärmen

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

OHCHR
BMG-niň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň müdirligi
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNHCR
BMG-niň Bosgunlar baradaky ýokary komissary
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

World Bank
Bütindünýä banky

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz